Aktualności

Konferencja prasowa na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Andrzej Goiński
Konferencja prasowa na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Andrzej Goiński

Nasz RPO na pełnych obrotach

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski ogłosił już blisko 190 naborów wniosków. Zawarto też 816 umów na realizację przedsięwzięć o wartości dofinansowania 3,46 miliarda złotych. Zakontraktowaliśmy w ten sposób ponad 43 procent wszystkich środków. Najważniejszy wskaźnik, czyli poziom certyfikacji wydatków, wyniósł na koniec 2017 roku 6,08 procenta i jest o niemal dwa punkty procentowe wyższy od wymaganego przez Komisję Europejską.

 

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Wartość RPO na lata 2014-2020 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013.

 

– Mechanizm wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego jest już rozkręcony na dobre, choć uruchomienie procedury dość długo trwało i było dość skomplikowane. Za wskaźnikami, które osiągnęliśmy realizując nasz RPO w 2017 roku kryje się mnóstwo realizowanych projektów, a za nimi konkretne efekty w postaci chociażby nowych miejsc w przedszkolach, zmniejszającego się bezrobocia i rosnącego PKB ­– mówi marszałek Piotr Całbecki. 

 

– Warto podkreślić, że do końca 2017 roku zakontraktowaliśmy prawie sto procent środków przeznaczonych w RPO na cyfryzację. Chodzi o trzy poważne projekty – „Infostrada Pomorza i Kujaw”, „Kultura w zasięgu 2.0” oraz tzw. „rekord pacjenta”, czyli system szpitalny, który będzie rejestrował dane medyczne pacjentów korzystających z usług placówek służby zdrowia – mówi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Gospodarka

Największe wsparcie – około miliarda złotych ­­– uruchomiliśmy dotąd na działania związane ze wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki. To pieniądze między innymi na współpracę nauki z biznesem, a  także realizację ważnych instrumentów finansowych, przede wszystkim uruchomienie pożyczek i poręczeń dla firm. Wśród instytucji, którym powierzyliśmy administrowanie tymi pieniędzmi są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.

 

Efektywność energetyczna

W dziedzinie twardych inwestycji najwięcej zawartych umów – 161, dotyczy inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Na ten cel trafiło dotąd 655 milionów złotych z RPO. Wśród wspieranych zadań są kompleksowe termomodernizacje budynków, inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, zakupy przyjaznych środowisku środków transportu oraz budowy ścieżek rowerowych. Pieniądze na inwestycje związane z termomodernizacją oraz odnawialnymi źródłami energii będą też dostępne w formie pożyczek – samorząd województwa przeznaczył na ten cel 250 milionów złotych, którymi administruje Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Drogi

Ze środków RPO finansujemy też prace na drogach. Na wsparcie 18 tego rodzaju zadań trafiły dotąd 363 miliony złotych z naszego RPO. Wśród inwestycji drogowych są trwające już gruntowne przebudowy pięciu tras wojewódzkich, zawarto też między innymi umowy na dofinansowanie budowy drugiego etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy, przebudowy ulic Chełmińskiej i Turystycznej w Toruniu, a także drogowych zadań w Tucholi, powiecie świeckim i Nakle nad Notecią.

 

Infrastruktura społeczna

Ponad 370 milionów złotych wynosi wartość zakontraktowanego dotąd wsparcia na realizację inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, społeczną i edukacyjną. To pieniądze między innymi na rozbudowę i doposażenie szpitali i przychodni, pracowni nauki zawodu w szkołach, przedszkoli, żłobków i innych placówek opieki nad dziećmi, a także budownictwo socjalne i rewitalizację. Dofinansowanie trafiło na realizację 111 zadań.

 

Region przyjazny środowisku

Blisko 128 milionów złotych wynosi wartość podpisanych dotąd 34 umów na zadania realizowane z myślą o wspieraniu służb ratowniczych oraz ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego. To między innymi pieniądze na coroczne prace w zabytkach, rozwój punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz inwestycje przeciwpowodziowe. Wsparcie trafiło też do strażaków ochotników, którzy w ubiegłym roku zakupili w 13 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

  

Edukacja

W sferze projektów społecznych najwięcej, bo 96 zadań o wartości dofinansowania 123 milionów złotych dotyczy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych. To pieniądze na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków i rozwijanie oferty placówek przedszkolnych, wsparcie na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ogólnych, rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym staże u pracodawców oraz edukację dorosłych. To także środki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” udzieliliśmy już ponad 3 tysiące stypendiów. Wśród najnowszych projektów jest organizacja certyfikowanych szkoleń komputerowych dla osób dorosłych, z których skorzysta 3,3 tysiąca mieszkańców. W przygotowaniu są także certyfikowane kursy językowe.

 

Przeciw wykluczeniu

Blisko 90 podpisanych dotąd umów dotyczy projektów z zakresu wspierania i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju usług społecznych skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, a także np.  inicjatyw związanych z pełnieniem pieczy zastępczej. To także środki na rozwój sektora ekonomii społecznej. Suma udzielonego dotąd wsparcia to prawie 127 milionów złotych. 

 

Aktywizacja zawodowa

Prawie  102 miliony złotych z RPO trafiły dotąd na realizację 66 przedsięwzięć związanych z aktywizacją zawodową mieszkańców. Wśród nich są projekty, w których można się ubiegać o granty na założenie własnej firmy. Pomoc trafiła też na organizację opieki nad najmłodszymi dziećmi, w tym pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub wynajęcia niani. Ze wsparcia korzystają też osoby w wieku 50+ oraz firmy i ich pracownicy.

 

Sukces RPO 2007-2013

W Kujawsko-Pomorskiem dobrze wykorzystaliśmy środki, które trafiły do naszego regionu w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Nasze województwo najefektywniej w Polsce wykorzystało pieniądze dostępne w ramach realizowanych wówczas programów operacyjnych – wskaźnik wykorzystania środków finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wyniósł 141,12 procent.

 

W czwartkowej (4 stycznia) konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Agnieszka Tuczyńska, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Krystyna Żejmo-Wysocka oraz wicedyrektor tego departamentu Milena Skopińska.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 stycznia 2018 r.

 

Konferencja prasowa na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Andrzej GoińskiKonferencja prasowa na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Andrzej GoińskiKonferencja prasowa na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Andrzej GoińskiKonferencja prasowa na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Andrzej GoińskiKonferencja prasowa na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Andrzej Goiński