Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Konsultacje programu współpracy z trzecim sektorem

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”. W Kujawsko-Pomorskiem zarejestrowanych jest około 7 tysięcy pozarządówek.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współdziałanie sektora pozarządowego z samorządem województwa. Zawiera informacje o celach i formach współpracy, zakresie przedmiotowym oraz priorytetowych obszarach działań.

Projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami i jednostkami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego. W procesie powstawania projektu uwzględniono także uwagi zebrane podczas specjalnego panelu dyskusyjnego w ramach XIX Forum NGO we Włocławku. Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego  na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

Do pobrania:

Na koniec 2017 roku w regionie zarejestrowanych było ponad 7 tys. organizacji pozarządowych. W tym roku pozarządówki otrzymały środki z budżetu województwa na realizację ponad pół tysiąca różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. Dotacje rozdysponowaliśmy w ramach 25 otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych. Suma wsparcia to 6,7 miliona złotych (więcej).

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

28 sierpnia 2018 r.