Aktualności

Wsparcie trafi między innymi na modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, fot. Jacek Smarz
Wsparcie trafi między innymi na modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, fot. Jacek Smarz

Konkursy RPO: usługi opiekuńcze, ochrona przyrody i odnawialne źródła energii

Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji w odnawialne źródła energii, budowy dróg i ścieżek rowerowych, prac remontowych w zabytkach oraz działań proekologicznych.

 

– W najnowszych naborach wniosków do rozdysponowania jest między innymi wsparcie na rozbudowę infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii oraz zakup wyposażenia dla przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podzielimy też środki na rozwój usług opiekuńczych oraz realizację kompleksowych programów umożliwiających aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

 

Aktualne konkursy w ramach RPO (przed rozpoczęciem naboru lub w trakcie):

 

Infrastruktura

 

 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W trzech ogłoszonych naborach wniosków do podziału jest w sumie 127 milionów złotych. Jeden z konkursów dotyczy budowy mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych i publicznych, w tym w jednostkach służby zdrowia. W drugim można pozyskać wsparcie na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE. W trzecim naborze chodzi o realizację projektów budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych dedykowanych przyłączeniu jednostek wytwórczych energii OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W pierwszym konkursie o wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, w drugim firmy, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe, a w przypadku inwestycji z zakresu sieci elektroenergetycznych o dofinansowanie mogą wnioskować ich operatorzy. Nabory ruszą 30 grudnia i potrwają do 20 stycznia oraz do 31 stycznia 2017 roku.

 

 • Inwestycje w infrastrukturę medyczną i wsparcie na zakup sprzętu medycznego. Wśród dwóch ogłoszonych naborów wniosków jest konkurs dotyczący wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie pomioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualni lekarze i pielęgniarki. W puli konkursowej jest 8,6 miliona złotych a wysokość dofinansowania może wynieść 50 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków ruszy 30 grudnia i potrwa do 28 lutego 2017 roku. Drugi z naborów dotyczy inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz zakupu sprzętu w szpitalach wojewódzkich. W puli tego konkursu znajduje się 69,3 miliona złotych. Nabór wniosków przewidziano od 30 grudnia do 30 czerwca 2017 roku.

 

 • Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Samorządy lokalne i ich jednostki mogą pozyskać na ten cel w sumie 17,3 miliona złotych. Maksymalna kwota dofinansowania do budowy 1 kilometra ścieżki to 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków ruszył 19 grudnia i potrwa do 28 kwietnia 2017 roku.

 

 • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia budynków, modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii i systemów chłodzących. W tej chwili aktualne są dwa z siedmiu ogłoszonych dotychczas naborów wniosków.

 

 • Budowa infrastruktury wodno-ściekowej. Samorządy lokalne, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty mogą ubiegać się o wsparcie między innymi na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, a także specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych. W puli środków do podziału jest 16 milionów złotych. Nabór wniosków ruszy 30 grudnia i potrwa do 31 stycznia 2017 roku

  

 • Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 30 grudnia.

 

Kultura i dziedzictwo

 

 • Wsparcie na prace remontowe, konserwatorskie i prace budowlane w zabytkach (na obszarze ZIT). Dofinansowanie trafi także na realizację inwestycji w otoczeniu zabytków oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne. O wsparcie może wnioskować szeroki wachlarz beneficjentów: samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, kościoły, firmy i inne podmioty posiadające osobowość prawną. W puli jest w sumie 2,15 miliona złotych. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 100 tysięcy złotych. Nabór rozpoczął się 6 grudnia i potrwa do 19 grudnia.

 

Cyfryzacja

 

 • Rozwój e-usług oraz zwiększenie dostępności zasobów regionalnych. Trzy konkursy w ramach naszego RPO dotyczą wspierania projektów z zakresu informatyzacji i uruchamiania e-usług przez instytucje publiczne. Samorząd województwa wspólnie z partnerami przygotuje przedsięwzięcia z zakresu e-administracji (109 milionów złotych w puli), e-zdrowia (56,7 milionów złotych) oraz digitalizacji i udostępniania zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych) i dziedzictwa regionalnego (21,8 milionów złotych). Nabory wniosków ruszyły 30 września i potrwają do 31 stycznia 2017 roku.

 

Ochrona przyrody

 

 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. W konkursowej puli są środki na działania proekologiczne, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz rozwojem edukacji ekologicznej. Chodzi między innymi o ochronę siedlisk i cennych gatunków, a także zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych. Wsparcie trafi też na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych oraz budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, inne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W konkursowej puli jest 8,6 miliona złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 30 grudnia i potrwa do 31 maja 2017 roku. 

 

Przedsiębiorczość i rynek pracy

 

 • Wspieranie rozwoju pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs wyłoni operatora, który będzie odpowiedzialny za podział środków wśród kujawsko-pomorskich firm. Chodzi o finansowanie usług rozwojowych takich jak szkolenia, profesjonalne wsparcie doradcze czy studia podyplomowe dla pracowników i kadry zarządzającej. W puli środków jest prawie 25 milionów złotych. Nabór wniosków ruszył 19 grudnia i potrwa do 28 lutego 2017 roku.  

 

 • Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Chodzi o realizację projektu grantowego, w ramach którego wsparcie trafi na przygotowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz organizację kursów zawodowych i innych kursów umożliwiających podnoszenie wiedzy i uzupełnianie kwalifikacji przez osoby dorosłe. Projekt może być realizowany przez województwo kujawsko-pomorskie w partnerstwie z innymi podmiotami. Oferta edukacyjna trafi do tych, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są zdobywaniem nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy. W puli jest 18,3 miliona złotych. Nabór potrwa od 30 grudnia do 13 stycznia 2017 roku,

 

 • Pomoc dla zwalnianych pracowników (wsparcie outplacementowe). Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotyczy realizacji programów typu outplacement, czyli kompleksowej pomocy skierowanej do zwalnianych pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa, które chcą podjąć zatrudnienie w innym sektorze. Wsparcie trafi na organizację doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i pośrednictwa zawodowego, sfinansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, a także organizację staży i praktyk zawodowych. Przewidziano także uruchomienie środków na subsydiowane zatrudnienie, dodatków relokacyjnych oraz bezpłatnego wsparcia na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W puli do rozdysponowania jest 14,6 miliona złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 30 września i potrwa do końca roku.

  

 • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. Dofinansowanie trafi między innymi na usługi doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły, w drugim zakończył się 15 lipca.

  

Przeciw wykluczeniu społecznemu

   

 • Rozwój usług opiekuńczych i społecznych. Dwa nabory wniosków (jeden z nich w ramach ZIT) dotyczą między innymi poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami. Chodzi o tworzenie i rozwój oferty dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy oraz mieszkań wspomaganych, a także inne tego rodzaju usługi świadczone również w miejscu zamieszkania. W jednym z konkursów zakres wspieranych przedsięwzięć obejmuje też rozwój usług wsparcia rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej, a także realizację projektów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Konkurs w ramach ZIT skierowany jest do samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych. W drugim naborze o wsparcie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. W sumie w puli są ponad 42 miliony złotych. Nabory wniosków odbędą się od 30 grudnia do 13 stycznia 2017 roku oraz od 30 grudnia do 20 stycznia 2017 roku.

 

 • Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie trafi na realizację zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne, aktywizację i integrację, a także powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania mogą być realizowane w oparciu o różne programy i narzędzia pracy socjalnej. O wsparcie mogą ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. W puli jest 5,2 miliona złotych. Nabór potrwa od 30 grudnia do 13 stycznia 2017 roku. 

 

 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Samorządy lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne mogą pozyskać w sumie 15 milionów złotych na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury służącej osobom zagrożonym wykluczeniem. Chodzi między innymi do przebudowę i remont budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Możliwa też będzie adaptacja, przebudowa i remont obiektów wraz zakupem wyposażenia w celu tworzenia i rozwoju placówek wsparcia i opieki – dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy – a także innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji. Nabór wniosków ruszył 1 grudnia i potrwa do 28 kwietnia przyszłego roku.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik Prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

 

21 grudnia 2016 r.